PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Protocol Protocol

Doelstelling
Met deze website willen we informatie verstrekken over en aan de kerkelijke gemeente van de Adventskerk Zwolle-Zuid.
De informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de gemeente, de activiteiten die gemeenteleden ontplooien enz.
De gegevens die op de website worden geplaatst zijn in de 1e plaats bedoeld om de eigen leden te informeren en in de 2e plaats om niet-leden en belangstellenden te interesseren.
Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de gemeente.
Voor gemeenteleden en medewerkers vormt de website een platform om teksten en activiteiten met elkaar te delen, eventueel voorzien van beeld- en geluidsmateriaal.
De website is een representatief product, één van de visitekaartjes van de gemeente.
Daarom moet de kwaliteit gewaarborgd zijn.

Verantwoording
De website is enerzijds opgebouwd op basis van gegevens uit de "Informare" en de "Adventage", het jaarlijkse informatieboekjes die al jaren een begrip zijn in de Adventskerk. Anderzijds worden meerdere malen per week nieuwsberichten aangevuld in de rubriek "Nieuws" en "Prikbord". De rubriek "Nieuws" bevat nieuws van de Adventskerk, het "Prikbord" bevat het overige nieuws. 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en kan opdracht geven ongewenste zaken te verwijderen.

Werkwijze
De site is ontworpen in opdracht van de kerkenraad. Het beheer van de site is in handen gegeven van de websiteredactie. Iedereen kan mededelingen richten aan de websiteredactie, maar ook mededelingen die worden afgedrukt in de orde van dienst of het blad Kerknieuws kunnen worden overgenomen op de website.
De websiteredactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te plaatsen, maar eventueel ook te weigeren. Bijdragen kunnen door de websiteredactie worden aangepast ten behoeve van de kwaliteit van de website.
Gemeenteleden, beroepskrachten, raden, werkgroepen e.d. worden gestimuleerd om regelmatig digitaal materiaal aan te leveren voor publicatie op de site.
De kerkenraad is er verantwoordelijk voor dat de website daadwerkelijk wordt onderhouden door de websiteredactie.
In geval van geschillen over de inhoud van de website, zal verwezen worden naar de voorzitter respectievelijk scriba van de kerkenraad.

Privacy
De websiteredactie ziet erop toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van teksten, beeld-, geluidmateriaal en links.
Bij de publicatie van foto’s wordt zorgvuldig omgegaan met het al dan niet plaatsen in combinatie met voor- en achternamen.
Op de website wordt persoonlijke informatie zoals adressen en telefoonnummers, slechts vermeld na toestemming van de betrokkenen.
Bij het on-line zetten van de zondagse orde van dienst ziet de websiteredactie hier ook nauwlettend op toe.

Disclaimer
Beeld- en geluidmateriaal worden alleen op de website geplaatst als ze het onderwerp of de persoon respecteren. Daarnaast mogen deze materialen geen negatieve beeldvorming over onze gemeente oproepen.
Als u bezwaar heeft tegen de publicatie van bepaald beeld- of geluidmateriaal zal de redactie deze op uw verzoek verwijderen.

De websiteredactie besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die is en wordt geplaatst op de website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De kerkenraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.
De kerkenraad aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website. De kerkenraad geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van de site, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze site, op welke wijze dan ook.
De websiteredactie spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, is een e-mail aan , onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. De websiteredactie zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond het desbetreffende content verwijderen.
De website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

 

Zwolle, 2 juni 2009
Versie 1.1
De websiteredactie van www.adventskerk.nl
Bereikbaarheid:
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.