PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad vormt het (kerkordelijk) bestuur van de wijkgemeente Adventskerk.
Leden van de kerkenraad zijn: de beide predikanten, de diakenen, de ouderlingen en de ouderling-kerkrentmeesters. Aan de kerkenraad kunnen ambsdragers met bijzondere opdracht worden toegevoegd. Deze personen vervullen meestal een taak ten behoeve Protestantse Gemeente Zwolle in zijn totaliteit.

Voor de samenstelling van de kerkenraad is vereist, dat alle vijf raden (de pastorale raad, de diakonale raad, de jeugdraad, de wijkraad van kerkrentmeesters en de raad eredienst) met minimaal één lid vertegenwoordigd zijn. De kerkelijk werkers (beroepskrachten) maken geen deel uit van de kerkenraad. Zij kunnen wel als adviseur bij de vergadering van de kerkenraad worden uitgenodigd.

De kerkenraad vergadert circa. tien keer per jaar. De kerkenraad kiest uit haar midden een moderamen.

Het moderamen heeft als voornaamste taken de opstelling en voorbereiding van de agenda voor de kerkenraadsvergadering en de uitvoering van de besluiten van deze vergadering. Eventueel kan zij, met machtiging van de kerkenraad zelf bepaalde (b.v. spoedeisende) zaken beslissen of afhandelen.|
Het moderamen bestaat uit ongeveer zeven leden: de twee predikanten, een voorzitter, een scriba(secretaris), een questor (vervanger voor voorzitter  en scriba) en de voorzitters van de diaconale raad en de wijkraad van kerkrentmeesters. Het moderamen vergadert steeds één of twee weken voorafgaande aan een kerkenraadsvergadering.

De diakenen gaan de gemeente voor in haar diaconale opdracht en taak zoals de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld. Daarvoor zamelen zij ook geld in, wat zij vervolgens mogen uitdelen. De diakenen zijn eerstverantwoordelijk voor de dienst aan de Tafel van de Heer.
Elk van de (zeven) diakenen is verbonden aan één of twee sectie en/of aan een functie/activiteit zoals Werkgroep Roemenie, Zending en Werelddiaconaat en/of jeugddiaconaat. De diakenen vormen samen de diaconale raad

De ouderlingen zijn samen met de wijkpredikant verantwoordelijk voor het pastoraat in de wijkgemeente. De wijkgemeente is daarvoor ingedeeld in elf secties. Hij/zij wordt daarbij geassisteerd door één of meer pastoraal werkers. De sectieouderling vormt samen met de patoraal werkers het pastorale team van de sectie. De jeugdouderling richt speciaal op de jeugd in de Adventskerkgemeente.  De ouderlingen vormen samen de pastorale raad.

De ouderling-kerkrentmeesters houden zich specifiek met de stoffelijke belangen van de kerk bezig: de financiën, het in dienst zijnde personeel, de gebouwen, contracten etc. Deze ambtsdragers hebben vanuit de wijk ook nauw contact met het college van kerkrentmeesters op stedelijk niveau.
Behalve aan de kerkenraad zijn deze ambtsdragers ook verbonden aan de wijkraad van kerkrentmeesters.

Elke ambtsdrager krijgt een ambtsdragersmap met daarin alle informatie over de Adventskerk en de taken die van hem of haar worden verwacht.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.