PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Roemenië Roemenië

1. Inleiding
2. Het ontstaan van het contact
3. Eerst eten, daarna een hengel
4. De hulpprojecten
5. Hollandse markt
6. Nieuwsbrief
7. Financiën
8. Doelstellingen
9. Plannen 2016/17
9. Samenstelling van de DWR

1. Inleiding
De Diaconale werkgroep Roemenië (DWR) bestaat uit leden van de Adventskerk en onderhoudt al sinds 1990 contacten met het dorpje Gheorgheni (Györgyfalva) in Roemenië.
Györgyfalva is een dorp met ongeveer 1700 inwoners, het ligt in de Karpaten niet ver van de stad Cluj-Napoca (Koloszvar). Vroeger maakte dit deel van Roemenië deel uit van het grote Habsburgse rijk, Oostenrijk-Hongarije. Dat is de reden van de Hongaarse invloed die hier nog steeds zeer nadrukkelijk aanwezig is. Ongeveer 90% van de inwoners van Györgyfalva voelt zich ‘Hongaar in Roemenië’ en spreekt dan ook zeer nadrukkelijk Hongaars. De Hongaarse cultuur, taal en traditie zijn onderdeel van het leven in dit Roemeense dorp.

2. Het ontstaan van dit contact
Tijdens zijn studie in Utrecht ontmoette ds. Ries Nieuwkoop de Roemeense predikant Antal Jozsef. Nieuwkoop was predikant in de Adventskerk, Antal was predikant van de Reformatorische kerk in Györgyfalva, de rest laat zich raden: na de val van Ceaucescu in 1989 werd het mogelijk de contacten vv in de openbaarheid te brengen. Al gauw ontstond er een brede belangstelling binnen de Adventskerk om vriendschapsbanden aan te gaan met de Reformatorische kerk in dat verre Roemeense dorp. Aanvankelijke hulptransporten met voedsel, kleding en kerstpakketten leidden in 1991 tot een eerste heuse ontmoeting tussen Zwollenaren en de inwoners van dit dorp.
Diverse busreizen volgden en vriendschapsbanden werden intensiever. Ook mochten we enkele keren een bus vol Roemenen in Zwolle welkom heten.

3. Eerst eten, daarna een hengel
Na de eerste contacten werden ook pogingen in het werk gesteld om economische hulp te bieden aan dit arme land. In goed onderling overleg werden in Nederland televisies verzameld en getransporteerd naar Roemenie. Deze werden gerepareerd en verkocht. Daardoor ontstond er geld en werk voor steeds meer mensen. Op het hoogtepunt, eind jaren-90 werkten er ruim honderd mensen en werden er jaarlijks duizenden televisies getransporteerd. Aan Nederlandse zijde was het Jan Bruins Slot die ons hele land afreisde om tv’s te verzamelen en klaar te maken voor transport.
Het bedrijf bestaat nog steeds, maar inmiddels zijn de televisietransporten gestopt.

Naast het economische doel van dit project was er ook een opbouw-doel! Afgesproken werd dat een deel van de winst uit de televisieverkoop beschikbaar werd gesteld voor de financiering van projecten in het dorp Györgyfalva. Zodoende kon er al heel gauw een gastenhuis(je) bij de kerk gerealiseerd worden en een groot jeugdhuis, het Bethlenhàz. Dit jeugdhuis is voltooid en voorziet in een grote behoefte. Regelmatig vinden er kerkelijke activiteiten plaats, maar het wordt ook regelmatig verhuurd voor bijeenkomsten en congressen. Het huis biedt slaapplaatsen voor groepen tot 40 personen.

4. De hulpprojecten
Behalve de realisatie van eerdergenoemd jeugdhuis heeft de DWR zich bezig gehouden met tal van projecten. Veel ging goed, niet alles, maar onder het motto ‘van fouten kun je leren’ zijn we tot op vandaag de dag bereid om samen met mensen uit het dorp nieuwe initiatieven aan te pakken en te stimuleren. In 2011 heeft de DWR zich bezonnen op de doelstellingen van haar werk. Dat heeft geresulteerd in een herformulering. Voor belangstellenden is deze herformulering elders op deze website integraal opgenomen.
Enkele projecten moeten hier genoemd worden:
- gemeentecontacten v.v.
Misschien wel het belangrijkste van alle projecten. Weliswaar zijn de fysieke afstand en de taalbarrière grote problemen, er zijn tal van vriendencontacten ontstaan met een onwankelbaar fundament. Behalve enkele reizen voor gemeenteleden van de Adventskerk werden in de jaren-90 enkele jeugdreizen georganiseerd zowel vanuit Zwolle als vanuit Györgyfalva. Vrij recent, in 2008 en in 2010 gingen ook weer groepen Zwolse jeugd (dit keer per vliegtuig) naar Roemenië en in 2009 was er een speciale vrouwenreis.
- bouw van het jeugdhuis/Bethlenház
Is elders op deze website beschreven.
- gezondheidscentrum
Tijdens het begin van onze contacten bestond het gezondheidscentrum uit een bouwval: een zeer oud versleten pand. De DWR heeft toen met verschillende financiële acties geld gegenereerd voor de aankoop, renovatie en inrichting van een nieuw pand. Inmiddels is dat pand echter ook al weer in verval en bouwt de gemeente iets nieuws: een mooi gelijkvloers pand met goede toegang voor iedereen.
Dit is een voorbeeld van het verloop van veel hulpprojecten uit de jaren-90: kennelijk is er een voorbeeld nodig om gedachten en instituten aan het werk te zetten. Wij zijn blij dat Györgyfalva nu een nieuw gezondheidscentrum krijgt en daarbij niet meer afhankelijk is van gaven uit Nederland.
- school en speeltuin
Wij dragen de school van Györgyfalva een warm hart toe. Regelmatig gingen er computers naar toe, zorgden we voor geld tbv uitbreiding van de bibliotheek en probeerden we het meubilair wat te moderniseren. Gelukkig heeft de overheid inmiddels het gebouw opgeknapt en van nieuwe verlichting en sanitaire ruimtes voorzien. Ook de speeltuin bij de school is van Nederlands, deze werd o.a. door de jeugd van fraaie kleuren voorzien.
De school had in het schooljaar 2011-2012 48 leerlingen. Gezien de bevolkingsopbouw wordt verwacht dat continuering de komende jaren niet echt een probleem zal worden.
- timmerwerkplaats
Met veel enthousiasme werd een timmerfabriek opgestart. Er gingen Nederlandse machines op transport en ook voor de afzet werd in Nederland een markt gezocht. Er zijn honderden Roemeense visstoeltjes verkocht en ook prefab-tuinhuisjes. Voor Hillhout werden plantenbakken gemaakt, echter… de kwaliteit was niet voldoende voor de langere termijn. Hierdoor raakte de afzetlijn verstopt, werden orders soms geweigerd en moest dit prachtige project worden stopgezet.
- asfaltering van de weg naar en in het dorp
Met erg veel Nederlandse inzet werd een begin gemaakt met het asfalteren van de plm. 8 kilometer lange weg van Koloszvar naar Györgyfalva. Menig Zwollenaar heeft voor f. 100,-- een ideëel aandeel gekocht en was daarmee symbolisch eigenaar van één meter weg. Die weg ligt er nog steeds maar is erg slecht geworden. Echter, zoals in veel gevallen heeft ook hier het voorbeeld z’n werk gedaan. Inmiddels is de hele weg door het dorp geasfalteerd op kosten van de plaatselijke overheid. De toegangsweg weliswaar nog niet, maar als alle bouwactiviteiten in dat gebied (wat wordt doorsneden door een nieuwe snelweg en de bouw van veel nieuwe woningen) zijn afgerond, dan zal ook die weg binnen enkele jaren goed berijdbaar zijn.
- aanleg van gas- en waterleiding
Ook weer met veel geld uit Nederland en een slimme financiële constructie kon het dorp worden aangesloten op het gasnet. Geen gesleep meer met gasflessen en eindelijk in veel woningen centrale verwarming! Het was een enorme klus, iedereen moest meewerken met het graven van de sleuf voor de leidingen en uiteraard moest per woning worden bijgedragen in de aansluitkosten. Inmiddels kunnen we constateren dat vrijwel het gehele dorp gebruik kan maken van deze voorziening, echter… het gas is erg duur. Voor veel mensen niet (meer) te betalen, waardoor je tegenwoordig weer overal bergen hout ziet liggen: stookmateriaal voor de winter. Het gas wordt zeker nog gebruikt voor de douche en in de keuken maar verwarmen doet men toch weer met houtkachels.

Er zijn nog veel meer hulpprojecten geweest: een bakkerij, een slagerij, een landbouwkas, een busverbinding, winkeltjes met 2e hands kleding, er is een kapster opgeleid en er is een fietsenmaker opgeleid. We hebben geholpen met nieuwe banken en een orgel in de kerk en enkele jaren geleden werd het dak van de kerk gerenoveerd.
Dit alles heeft ertoe geleid dat het dorp inmiddels redelijk welvarend is. Tegelijk realiseren we ons dat dit te grote woorden zijn in een land waar het gemiddeld inkomen ongeveer 200 euro per maand bedraagt terwijl een paar nieuwe schoenen toch al gauw zo’n 60 euro kost! Roemenië heeft onze hulp nog steeds erg nodig want in materieel opzicht kan het zich nog lang niet meten met de andere Europese lidstaten.

5. Hollandse markt
Omdat het nog zo vreselijk nodig is!
Zo af en toe organiseren we in Györgyfalva een Hollandse markt. Dat is een markt met materiaal uit Holland. We kunnen binnen en rond de Adventskerk heel eenvoudig veel spullen krijgen zowel van bedrijven als van particulieren. Dit jaar nog (2011) verzamelden we zo’n 50 kubieke meter aan materiaal. Onze kosten blijven beperkt tot het transport. Als alles getransporteerd is reizen we er achter aan en gaan we een markt organiseren.
“Waarom delen jullie het niet uit?’ horen we nog wel eens zeggen. Natuurlijk is dat een voor de hand liggende gedachte, waarom zou je mensen die zo weinig te besteden hebben nog laten betalen voor een broek die je gekregen hebt? Maar, aan wiè moet je wàt geven? Door hele lage prijzen te vragen, bv. een nieuwe spijkerbroek voor één euro, maak je het voor iedereen mogelijk om zo’n broek te kopen en laat je de prioriteit van het kopen over aan de mensen zelf.
Dit systeem resteert steeds in een opbrengst. Dat is mooi, maar geen doel op zich! Daarom hanteert de DWR het principe: de onkosten (het transport dus) zijn voor onze rekening, jullie mogen zelf een doel aangeven voor de opbrengst. Op deze manier worden er ‘mooie’ dingen gedaan in het dorp: aanleg van een dorpsplein met plantenbakken en een verharding, maar ook kerstpakketjes en sinterklaascadeautjes, het organiseren van een bijbelweek en het plaatsen van kisten met strooizout in de winter.

6. Nieuwsbrief
Het is (was?) de bedoeling om de leden van de Adventskerk en andere belangstellenden periodiek op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het dorp. Daartoe probeerden we drie maal per jaar een Nieuwsbrief uit te brengen.
Dat is eenvoudig in een periode als er veel nieuwe ontwikkelingen zijn, maar als alles een beetje stabiliseert, er weinig nieuwe initiatieven zijn en de contacten meer gericht zijn op continuering van het bestaande, dan is daarover niet veel te schrijven.
De DWR heeft daarom besloten dat er weer een Nieuwsbrief verschijnt zodra er ook daadwerkelijk nieuws te melden is.

7. Financiën
Voor haar inkomsten is de DWR afhankelijk van giften van gemeenteleden en subsidieverstrekkers. Helaas is het donateurbestand erg klein geworden. Destijds (toen ideële aandelen werden verkocht voor het asfalteren van de weg) waren veel mensen bereid om jaarlijks een bedrag te doneren, het was een concreet project. Nu het gaat om continueren van bestaande relaties spreekt dat veel minder tot de verbeelding.
Het mag hier wel vermeld worden: een gemiddeld maandsalaris in Roemenie bedraagt ongeveer 200 euro. Vaak moet de helft daarvan besteedt worden aan huur. Dan nog elektra, gas, voedsel, kleding, telefoon etc. Conclusie: In een stad als Koloszvar moet je wel twee-verdiener zijn om de kost te verdienen. Drie procent van de bevolking is rijk, de rest is arm, een middenklasse bestaat niet. Gelukkig is het in ‘ons’ dorp iets positiever, de meeste mensen wonen in een huis zonder hypotheeklasten en voedsel wordt veel zelf verbouwd. Ook hebben de meeste mensen hier enkele varkens, wat kippen en soms een koe. Voor de verwarming wordt weer hout gestookt, wat overigens niet gratis is maar wel veel voordeliger dan gas. In de winkeltjes in het dorp liggen de prijzen wat hoger dan in de stad, de middenstand moet tenslotte ook wat verdienen.

De DWR valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie van de Adventskerkgemeente. Het IBAN bankrekeningnummer is NL 55 RABO 0377 3301 32 (penningmeester: R. van Pelt, Vrouwenlaan, Zwolle).

8. Doelstellingen
DWR onderhoudt vriendschapsbanden met het dorp Györgyfalva en zal actief zijn/blijven met name op het terrein van culturele- en kennisuitwisseling. Concreet betekent dit dat we positief staan ten opzichte van hulpvragen (vriendendienst) en dat we bereid zijn om incidenteel materieel ondersteunen te bieden als het gaat om zaken van algemeen belang.
Dat kan betekenen dat wij tot hulp bereid zijn indien er vanuit het dorp een verzoek komt om opleiding, scholing, stageplekken, een jeugdreis of bv. materiaal voor een markt. Ook zijn wij bereid te helpen indien ondersteuning gevraagd wordt ten aanzien van onze gezamenlijke projecten: Bethlen Hàz (jeugdhuis), Dispensar (gezondheidscentrum), IPG (bedrijventerreintje) of het gasproject. Ook staan wij open voor vragen van kerkenraad of dorpsbestuur om materiele en/of financiële hulp bij projecten van algemeen belang of indien hulp gewenst is bij individuele plannen met een algemeen belang bv. een startende ondernemer (microkrediet). En tenslotte staan wij uiteraard klaar indien zich calamiteiten voordoen.

Voorts gaan de DWR gaat de bestaande contacten met het Theologisch Instituut in Cluj-Napoca intensiveren.
Het Theologisch Instituut in Cluj-Napoca is voor ons geen nieuw contact. Reeds begin jaren-90 was er sprake van uitwisseling. Een gemeentereis vanuit de Adventskerk was niet compleet zonder een bezoek aan het Theologisch Instituut. Er werd materiele hulp verleend in de vorm van een keuken, computers, materiaal voor de bibliotheek en geluidsapparatuur. De bestaande contacten zullen we intensiveren in de vorm van uitwisseling van studenten, zoeken naar stageplekken v.v, materiele hulp bij de ontwikkeling, uitbreiding en actualisering van relevant studiemateriaal, materiele hulp voor de aanschaf van kantoorartikelen en hulpmiddelen, incidenteel hulp bij studiefinanciering.
Uiteraard zullen wij onze initiatieven nader vorm geven in goed overleg met vertegenwoordigers van het Theologisch Instituut.

9. Plannen 2016
Voor het jaar 2016 is er een beroep op ons gedaan om financieel bij te dragen in de renovatie van de school. In het dorp is een groep jonge mensen verenigd in de Hegy groep. Met hen werkt de DWR veel samen. Vanuit die groep kwam de vraag of er contacten gelegd kan worden met jonge gezinnen in Zwolle. We gaan kijken hoe we aan deze vraag tegemoet kunnen komen. Regelmatig gaan er mensen uit de Adventskerk naar Györgyfalva. Elk jaar is er een bijbelvakantieweek voor jongeren uit het dorp en een kamp voor weeskinderen uit de omgeving. Deze activiteiten krijgen ook een bijdrage van de DWR. Naast de contacten met het dorp steunt de DWR financieel ook de opleiding van jonge predikanten. Via de Juhasz-stichting ondersteunen we de stichting EXIT, die Bijbelse dagboeken en theologische basisboeken vertaalt ten behoeve van Hongaarstalige studenten en kerken. Twee keer per jaar organiseren we een kledinginzameling. De kleding wordt in Györgyfalva verkocht en met de opbrengst worden projecten in het dorp ondersteund.
Achtergronden, geschiedenis en ontwikkelingen in Györgyfalva zijn beschreven door predikant Antal Jozsef in een Nederlandstalig boekje. Dit boekje staat in een bakje aan de zijmuur van de Adventskerk en kunt u gratis meenemen.

10. Samenstelling van de DWR
Alhoewel de samenstelling van de DWR in principe openstaat voor alle leden van de Adventskerk zijn het al jarenlang dezelfde (enthousiaste) mensen die deel uitmaken van deze werkgroep. Dat zijn:
Marjan Metselaar, voorzitter
Derk Schipper, secretaris
Ruud van Pelt, penningmeester

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.