De kerkenraad geeft leiding aan de wijkgemeente Adventskerk. Alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) maken deel uit van de kerkenraad. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen. De kerkenraad heeft uitvoerende taken overgedragen aan raden, commissies en werkgroepen. Alle raden, commissies en werkgroepen volgen het beleid dat is vastgesteld in de kerkenraad en voeren hun”deelbeleid” uit onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarnaast adviseren de raden de kerkenraad.

In de Adventskerk zijn de volgende raden actief:
• Raad Eredienst
• Pastorale Raad
• Diaconale Raad
• Jeugdraad
• Wijkraad van kerkrentmeesters
• Raad Vorming en Toerusting

De raden stellen jaarlijks een werkplan op dat wordt afgeleid van het beleidsplan van de gemeente. De werkplannen tezamen vormen het jaarplan van de kerkenraad. Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de uitgevoerde activiteiten.

Het beleidsplan