Organisatie

Organisatie2019-05-26T19:09:08+02:00

De leiding van de wijkgemeente Adventskerk ligt in handen van de kerkenraad. Die bestaat uit predikanten, ouderlingen en diakenen. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen, het dagelijks bestuur.

De kerkenraad draagt uitvoerende taken over aan andere raden, commissies en werkgroepen.
Die volgen het beleid dat door de kerkenraad is vastgesteld. Daarnaast adviseren zij de kerkenraad.
In de Adventskerk zijn de volgende raden actief:

Deze raden stellen jaarlijks een werkplan op. Hierbij maken ze gebruik van het beleidsplan van de gemeente. Deze plannen samen vormen het jaarplan van de kerkenraad. Elk jaar vindt evaluatie plaats van de uitgevoerde activiteiten.

Raad Eredienst
De Raad Eredienst (RE) wordt gevormd door gemeenteleden, één kerkenraadslid en een predikant. De RE adviseert de kerkenraad over nieuw beleid en praktische zaken rondom de erediensten.De Raad Eredienst werkt samen met de taakgroep eredienst van de Oosterkerk.

Raad eredienst e-mail:  raaderedienst@adventskerk.nl

Contactpersonen:

Johan Tent
E-mail: johantent@gmail.com

Anneke van der Meulen
E-mail: an.vandermeulen@planet.nl

Pastorale Raad
De Pastorale Raad (PR) wordt gevormd door de wijkouderlingen en een van de predikanten. De raad verleent pastoraat in de wijk en adviseert de kerkenraad over het pastoraal beleid. De PR organiseert activiteiten gericht op vorming en toerusting. Ook biedt de raad ruimte voor onderlinge bemoediging. Een keer per jaar worden pastorale en andere medewerkers uitgenodigd voor een thema-avond.

Voorzitter

Anne Feima
Tel. 038 – 46 56 128
E-mail: anne.feima@kpnplanet.nl

Secretaris

Bert Letwory
Tel. 06 – 28 13 90 60
E-mail: dominggoes1@gmail.com

Diaconale Raad
De diakenen in de Adventskerk vormen samen de Diaconale Raad (DR). Naast hun taken tijdens de eredienst zoals voorbede, collecten en avondmaalsviering, zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het diaconale werk in de wijk. De raad organiseert daarvoor onder meer de autodienst, de bestemming van de bloemengroet, gezamenlijke maaltijden en inzamelingen voor de voedselbank. Daarnaast adviseert de DR de kerkenraad over het diaconale beleid.

De Diaconale Raad ondersteunt de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en de Diaconale Werkgroep Roemenië (DWR).
DR werkt samen met Stichting Present. Diakenen van de DR hebben zitting in het college van de PGZ en nemen deel aan de vergaderingen van het Diaconaal Platform Zwolle.

Voorzitter

Anna Oldenkamp
Tel. 038 – 46 61 645
E-mail: annaoldenkamp@home.nl

Secretaris

Herman Kamphuis
Tel. 06 – 38 45 19 96
E-mail: diaconie@adventskerk.nl

Jeugdraad
De Jeugdraad (JR) in de Adventskerk bestaat een jongerenwerker, een predikant en gemeenteleden die betrokken zijn bij kinderen en jongeren in de kerk (oppasdienst, kindernevendienst, XL/XXL, 18+ groep, Inspiritual Link.)
De JR adviseert de kerkenraad over het jeugdwerk en organiseert activiteiten en speciale jeugddiensten.
De Jeugdraad is op zoek naar een jeugdouderling!
Kijk voor meer en actuele informatie op de website van de Adventskerk onder ‘Jeugd en Jongeren’.

Contactpersoon

Dirk-Jan Steenbergen (jongerenwerker)
Tel. 038 –  46 62 433
E-mail: steenburger@kpnmail.nl

Wijkraad van kerkrentmeesters
De Wijkraad van kerkrentmeesters (WvK) bestaat uit minimaal 5 ouderlingen-kerkrentmeester en 1 kerkrentmeester die geen ambtsdrager is. De WvK houdt toezicht op de financiële stromen, adviseert de kerkenraad over financiële zaken, beheert de wijkkas, voert acties om inkomsten te verwerven en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

E-mail wijkraad: wvk@adventskerk.nl

Voorzitter
Jan Duenk

Secretaris
Jan van der Spek
Tel. 06-53378965

Penningmeester
Anneke Tuit
Tel. 038-4654646
Rekeningnummer Wijkkas: NL02 INGB 0004 7764 58

Raad Vorming en Toerusting
De Raad Vorming en Toerusting (V&T) wordt gevormd door een aantal kerkenraadsleden onder wie een van de predikanten en enkele gemeenteleden. De Raad V&T biedt de gemeente activiteiten aan op het gebied van vorming en toerusting. Ze worden daarbij gesteund door de kerkenraad.
Het activiteitenaanbod komt tot stand in overleg met de gemeenteleden.

Voorzitter

Christa Westerhof

Secretaris

Mieke van Harten
Tel. 038 – 46 51 347
E-mail: raad_vent@adventskerk.nl